Friday, August 22, 2008

Trung Tá Nguyễn Văn Nghiã Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 219 Trực Thăng QLVNCH

No comments: